Omdat we de kwaliteit van onze proefexamens zo hoog mogelijk willen houden, zouden we je een vraag willen stellen.

Heb je in de afgelopen 30 dagen al eens (zonder succes) een echt theorie-examen gedaan bij het CBR?
Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Naam
Vul je E-mailadres in
E-mail
Vul een wachtoord in
Wachtwoord
Minimaal 8 tekens,
1 cijfer en 1 leesteken
Vul nogmaals je wachtwoord in
De wachtwoorden komen niet overeen
Herhaal wachtwoord
Kies een rijschool
Examenplaats
Mijn rijschool
Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden

Voorwaarden – consument

Versie: 16-03-2015

 

 

Inhoud

Definities
Aansprakelijkheid
Puntensaldo
Persoonsgegevens
Integriteitsplicht
Beëindiging overeenkomst
Rechtsgeldigheid

 


Definities

Rijexamentheorie.nl: De onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Rijexamentheorie.nl” met inschrijfnummer 61105481.

Account: Verzameling gegevens betreffende een persoon, waaronder identiteitsgegevens en contactgegevens van deze persoon, alsmede technische en administratieve gegevens.

Klant: De natuurlijke persoon die een betaling verricht ten gunste van Rijexamentheorie.nl, met als doel het ophogen van het puntensaldo in diens account.

Website: De website die middels een hiervoor geschikt computerprogramma te vinden is op http://www.rijexamentheorie.nl.

Cookie: Gegevens die door gebruik van de website op het daarvoor gebruikte apparaat van de klant worden gezet.

 


Aansprakelijkheid

Rijexamentheorie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 


Puntensaldo

Het puntensaldo dat is verbonden aan een account, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Het puntensaldo is uitsluitend te gebruiken voor het afnemen van diensten aangeboden door Rijexamentheorie.nl en is niet inwisselbaar voor geld.
Wanneer een onderdeel van de website toegankelijk is gemaakt door middel van aftrek van een punt van het puntensaldo, zal dit onderdeel onbeperkt voor de klant toegankelijk blijven, zonder dat hiervoor nogmaals een punt van het puntensaldo wordt afgetrokken, onder de voorwaarden dat hetzelfde account gebruikt wordt, op hetzelfde apparaat en dat de cookies bewaard blijven.
Indien het puntensaldo van de klant is opgehoogd middels een account van een rijschool waarvan de klant heeft aangegeven dat dit zijn/haar rijschool is, zullen de door die rijschool toegekende punten, met aftrek van eventueel gebruikte punten, worden afgeschreven van het account van de klant en worden bijgeschreven bij het account van de rijschool, op het moment dat de klant aangeeft niet meer bij deze rijschool aangesloten te zijn.

 


Persoonsgegevens

De gegevens die zijn opgeslagen in een account, zijn enkel in te zien door degene die in het bezit is van de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, alsmede de medewerkers van Rijexamentheorie.nl. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant nooit aan derden verstrekt, tenzij Rijexamentheorie.nl hiertoe wettelijk verplicht is. Welke gegevens zijn opgeslagen in zijn/haar account, kan de klant desgewenst opvragen middels het contactformulier op de website.
De klant geeft toestemming om de opgegeven voornaam, achternaam en emailadres kenbaar te maken aan de rijschool die door de klant is opgegeven als zijn/haar rijschool.

 


Integriteitsplicht

De klant is indien hij eigenhandig, of door informatie via een andere weg of op welke wijze dan ook, een manier te weten is gekomen waarop de website gebruikt kan worden op een wijze waarvoor deze klaarblijkelijk niet is bedoeld en waardoor de belangen van Rijexamentheorie.nl en/of een gebruiker van de website benadeeld zou kunnen worden, verplicht deze informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken aan Rijexamentheorie.nl. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie te gebruiken op een wijze dat Rijexamentheorie.nl en/of een gebruiker van de website benadeeld zou kunnen worden, noch mag deze informatie verstrekt worden aan een andere partij dan Rijexamentheorie.nl.


Beëindiging overeenkomst

De klant kan op ieder gewenst moment verzoeken alle informatie over de klant die in zijn/haar account opgeslagen is, te verwijderen. De klant dient hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen. Rijexamentheorie.nl zal binnen 7 dagen aan dit verzoek gehoor geven. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen, voor welke diensten of producten dan ook.
Rijexamentheorie.nl houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de gegevens van een klant te verwijderen van de website. Er vindt in dit geval uitsluitend restitutie plaats op aantoonbaar betaalde, doch niet afgenomen diensten of producten.

 


Rechtsgeldigheid

Indien één of meerdere gedeeltes van deze overeenkomst door een rechter nietig worden verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht.