Omdat we de kwaliteit van onze proefexamens zo hoog mogelijk willen houden, zouden we je een vraag willen stellen.

Heb je in de afgelopen 30 dagen al eens (zonder succes) een echt theorie-examen gedaan bij het CBR?
Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Naam
Vul je E-mailadres in
E-mail
Vul een wachtoord in
Wachtwoord
Minimaal 8 tekens,
1 cijfer en 1 leesteken
Vul nogmaals je wachtwoord in
De wachtwoorden komen niet overeen
Herhaal wachtwoord
Kies een rijschool
Examenplaats
Mijn rijschool
Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden

Voorwaarden – vermelding rijschool

Versie: 05-09-2015

 

 

Inhoud

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aansprakelijkheid
Artikel 4 – Persoonsgegevens
Artikel 5 – Prominente vermelding
Artikel 6 – Volledige toegang
Artikel 7 – Informatie-aanvragen
Artikel 8 – Integriteitsplicht
Artikel 9 – Verplichtingen
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Beëindiging overeenkomst
Artikel 12 – Rechtsgeldigheid

 

 

Artikel 1 – Definities

Rijexamentheorie.nl: De onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Rijexamentheorie.nl” met inschrijfnummer 61105481.

Account: Verzameling gegevens betreffende een persoon of bedrijf, waaronder identiteitsgegevens en contactgegevens van deze persoon of dit bedrijf, alsmede technische en administratieve gegevens.

Rijschool: De natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als onderneming die rijopleidingen aanbiedt.

Website: De website die middels een hiervoor geschikt computerprogramma te vinden is op http://www.rijexamentheorie.nl.

Credits: Puntensaldo op de website, gekoppeld aan een account, die een geldwaarde vertegenwoordigen en niet inwisselbaar zijn voor geld.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rijexamentheorie.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Rijexamentheorie.nl en rijschool.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de rijschool langs elektronische weg (on-line) beschikbaar gesteld.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Rijexamentheorie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens

De gegevens die zijn opgeslagen in een account, zijn enkel in te zien door degene die in het bezit is van de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, alsmede door de medewerkers van Rijexamentheorie.nl. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de maker van het account nooit aan derden verstrekt, tenzij Rijexamentheorie.nl hiertoe wettelijk verplicht is. De houder van het account is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord en het geheim houden daarvan. De houder van het account kan de gegevens die onder zijn/haar account zijn opgeslagen desgewenst opvragen middels het contactformulier op de website. Na ontbinding van de overeenkomst worden deze gegevens binnen zeven (7) dagen vernietigd.

 

Artikel 5 – Prominente vermelding

Indien de rijschool kiest voor een prominente vermelding op de website van Rijexamentheorie.nl, gaat de rijschool een betalingsverplichting aan ter hoogte van het op de bestelpagina getoonde bedrag. Na betaling zullen de door de rijschool opgegeven gegevens aan gebruikers die op de website een examen of training hebben gedaan, opvallender en vaker worden getoond dan die van rijscholen zonder prominente vermelding in dezelfde CBR examenkring. Ook krijgt een rijschool met een prominente vermelding vaker informatie-aanvragen van potentiële klanten via de website, dan rijscholen zonder prominente vermelding in dezelfde CBR examenkring. Na afloop van de geldigheidsduur van de prominente vermelding, wordt de prominente vermelding steeds automatisch verlengd met dezelfde tijdsduur als oorspronkelijk is aangegaan.

 

Artikel 6 – Volledige toegang

De rijschool heeft de mogelijkheid om aan zijn klanten volledige toegang te verschaffen tot alle inhoud van de website. De door de rijschool hiervoor afgedragen credits zijn niet herroepbaar.
Als een theorieles of een training op de website door een gebruiker met een voldoende is afgerond, kan deze door dezelfde gebruiker niet opnieuw gedaan worden. Als een proefexamen door een gebruiker drie (3) maal met een voldoende is afgerond, kan deze door dezelfde gebruiker niet opnieuw gedaan worden.
Een account waaraan volledige toegang is verleend, mag slechts gebruikt worden door de persoon die het account heeft aangemaakt en is niet overdraagbaar.

 

Artikel 7 – Informatie-aanvragen

De rijschool kan e-mails ontvangen met daarin persoons- en contactgegevens van personen die hebben aangegeven meer informatie te willen ontvangen van een aantal rijscholen. Het e-mailadres van de betreffende persoon dat in deze gegevens wordt meegezonden, mag zonder nadere toestemming van de eigenaar van dat e-mailadres, slechts eenmaal worden gebruikt en met geen ander doel dan het verstrekken van informatie over de rijschool en/of het verzoek aan de eigenaar van het e-mailadres om op een andere manier contact te zoeken met de rijschool. Het telefoonnummer dat in deze gegevens wordt meegezonden, mag zonder nadere toestemming van de eigenaar van het telefoonnummer, slechts worden gebruikt totdat via deze weg eenmaal contact is gelegd met de eigenaar van het telefoonnummer en met geen ander doel dan het verstrekken van informatie over de rijschool. De toegezonden gegevens, of een deel daarvan, mogen nooit aan een andere partij worden verstrekt.

 

Artikel 8 – Integriteitsplicht

De rijschool, of een medewerker daarvan, is indien hij eigenhandig, of door informatie via een andere weg of op welke wijze dan ook, een manier te weten is gekomen waarop de website gebruikt kan worden op een wijze waarvoor deze klaarblijkelijk niet is bedoeld en waardoor de belangen van Rijexamentheorie.nl en/of een gebruiker van de website benadeeld zou kunnen worden, verplicht deze informatie binnen een redelijke termijn te verstrekken aan Rijexamentheorie.nl. Het is uitdrukkelijk verboden deze informatie te gebruiken op een wijze dat Rijexamentheorie.nl en/of een gebruiker van de website benadeeld zou kunnen worden, noch mag deze informatie verstrekt worden aan een andere partij dan Rijexamentheorie.nl.

 

Artikel 9 – Verplichtingen

Rijexamentheorie.nl en de rijschool hebben geen enkele verplichting jegens elkaar, anders dan bepaald in deze overeenkomst, of anderszins expliciet overeengekomen. Indien de rijschool de in deze overeenkomst bepaalde voorwaarden niet of niet geheel nakomt, zullen de gegevens van de rijschool worden verwijderd van de website, zonder restitutie van enige betaalde bedragen voor een prominente vermelding of anderszins.

 

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de rijschool verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven (7) werkdagen na het aangaan van de overeenkomst.
2. De rijschool heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rijexamentheorie.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling van de rijschool heeft Rijexamentheorie.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de rijschool kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Indien de rijschool opdracht geeft om een incasso-opdracht, gedaan door Rijexamentheorie.nl, ongedaan te maken, blijft de betalingsverplichting onverminderd bestaan. Bovendien is de rijschool verplicht alle hieruit voortvloeiende kosten te voldoen, tenzij het ongedaan maken van de incasso-opdracht gerechtvaardigd is, dit ter beoordeling van Rijexamentheorie.nl.

 

Artikel 11 – Beëindiging overeenkomst

De rijschool kan op ieder gewenst moment verzoeken alle informatie over de rijschool die op de website vermeld staat, te verwijderen. De rijschool dient hiertoe schriftelijk een verzoek in te dienen. Rijexamentheorie.nl zal binnen zeven (7) dagen aan dit verzoek gehoor geven. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van reeds gedane betalingen, voor welke diensten of producten dan ook.
De rijschool geeft toestemming om benaderd te worden door Rijexamentheorie.nl voor reclame-uitingen of andere doeleinden. Indien de rijschool aangeeft deze reclame-uitingen niet langer te willen ontvangen, zal dit worden beschouwd als een verzoek tot uitschrijving van de website, waarbij er geen restitutie plaatsvindt van reeds gedane betalingen, voor welke diensten of producten dan ook.
Rijexamentheorie.nl houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de gegevens van een rijschool te verwijderen van de website. Er vindt in dit geval uitsluitend restitutie plaats van aantoonbaar betaalde, doch niet afgenomen diensten of producten.

 

Artikel 12 – Rechtsgeldigheid

1. Indien één of meerdere gedeeltes van deze overeenkomst door een rechter nietig worden verklaard, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
2. Op overeenkomsten tussen Rijexamentheorie.nl en de rijschool waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.